Stadgar

§ 1 Namn

Föreningens namn Ă€r Föreningen 9 Liv Östergötland. Föreningen Ă€r ideell.

§ 2 ÄndamĂ„l

Föreningens ÀndamÄl Àr att arbeta för att alla katter som föreningen tar hand om ska ha en Àrlig chans till ett bra liv. Den ska verka för att socialisera katterna sÄ att de kan fÄ ett nytt hem vare sig det Àr hitte eller omplaceringskatter. Ingen katt ska ses som ett hopplöst fall.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan den fÄ som vill arbeta utifrÄn föreningens syfte. Om en medlem uppenbart skadar föreningen eller bryter mot dess stadgar kan styrelsen besluta att den ska uteslutas. Om en medlem ej betalat sin medlemsavgift anses den ha lÀmnat styrelsen. Medlemsavgiften bestÀms av Ärsmötet.

§ 4 VerksamhetsÄr, redovisningsÄr och möten

Verksamhets och redovisningsĂ„r sammanfaller med kalenderĂ„r. Årsmöte hĂ„lls senast 31/3 och följer bifogade dagordning. Kallelse sker senast 14 dagar innan Ă„rsmötet genom personlig kallelse till medlemmarna eller annons i lokaltidningarna. Extra Ă„rsmöte kan beslutas av styrelsen. Det kan Ă€ven hĂ„llas om minst en tredjedel av medlemmarna begĂ€r det skriftligt till styrelsen och anger Ă€rende. Extra Ă„rsmöte ska hĂ„llas 30 dagar efter framstĂ€llan och endast behandla de frĂ„gor som föranlett det extra Ă„rsmötet. Varje medlem som deltar vid Ă„rsmötet har yttrande- och röstrĂ€tt. RöstberĂ€ttigad Ă€r den som senast en mĂ„nad innan Ă„rsmötet betalat sin medlemsavgift. Röstning kan ske via fullmakt. Vid omröstning sker det med enkel majoritet. Omröstningen sker öppet men med slutna valsedlar om medlem begĂ€r detta. Alla medlemmar har motionsrĂ€tt. Den skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet.

§ 5 Styrelse och revisorer

Verksamheten handhas av en styrelse pÄ 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelseledamöterna vÀljs vid Ärsmötet pÄ en tid av tvÄ Är. Ordförande vÀljs pÄ ett Är. Styrelsen vÀljer inom sig sekreterare, kassör och vice ordförande. Om en ledamot avgÄr under mandatperioden intrÀder en ersÀttare. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet och ordförande har utslagsröst. Styrelsen Àr beslutsmÀssig om minst hÀlften av ledamöterna eller ersÀttarna deltar i mötet. Styrelsen avger varje Är en verksamhetsberÀttelse. Den samt rÀkenskaper och övriga handlingar ska vara revisorn tillhanda senast tvÄ veckor före Ärsmötet. För att granska styrelsens förvaltning och rÀkenskaper utses 1 revisor. Valberedningen framlÀgger förslag till ledamöter och ersÀttare i styrelsen samt revisorer. Valbar till styrelsen och valberedningen Àr medlem i föreningen. Valberedningen bestÄr av minst tvÄ personer varav en sammankallande..

§ 6 Ekonomisk förvaltning

Styrelsens ledamöter Àr gemensamt ansvariga för dem medel som föreningen förfogar över. De Àr ocksÄ ansvariga för de beslut om hur dessa ska anvÀndas som de deltagit i och inte reserverat sig emot.

§ 7 StadgeÀndring

För att en stadgeÀndring ska ske krÀvs beslut med en majoritet pÄ 2/3 av rösterna och beslut ska ske pÄ tvÄ efter varandra följande Ärsmöten.

§ 8 Föreningens upplösning

För att upplösa föreningen krÀvs det beslut med en majoritet pÄ 2/3 av rösterna pÄ tvÄ efter varandra följande möten varav det ena Àr Ärsmöte. Mötet ska ocksÄ besluta om anvÀndandet av föreningens tillgÄngar.