Stadgar

§ 1 Namn

Föreningens namn är Föreningen 9 Liv Östergötland. Föreningen är ideell.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att arbeta för att alla katter som föreningen tar hand om ska ha en ärlig chans till ett bra liv. Den ska verka för att socialisera katterna så att de kan få ett nytt hem vare sig det är hitte eller omplaceringskatter. Ingen katt ska ses som ett hopplöst fall.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan den få som vill arbeta utifrån föreningens syfte. Om en medlem uppenbart skadar föreningen eller bryter mot dess stadgar kan styrelsen besluta att den ska uteslutas. Om en medlem ej betalat sin medlemsavgift anses den ha lämnat styrelsen. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

§ 4 Verksamhetsår, redovisningsår och möten

Verksamhets och redovisningsår sammanfaller med kalenderår. Årsmöte hålls senast 31/3 och följer bifogade dagordning. Kallelse sker senast 14 dagar innan årsmötet genom personlig kallelse till medlemmarna eller annons i lokaltidningarna. Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen. Det kan även hållas om minst en tredjedel av medlemmarna begär det skriftligt till styrelsen och anger ärende. Extra årsmöte ska hållas 30 dagar efter framställan och endast behandla de frågor som föranlett det extra årsmötet. Varje medlem som deltar vid årsmötet har yttrande- och rösträtt. Röstberättigad är den som senast en månad innan årsmötet betalat sin medlemsavgift. Röstning kan ske via fullmakt. Vid omröstning sker det med enkel majoritet. Omröstningen sker öppet men med slutna valsedlar om medlem begär detta. Alla medlemmar har motionsrätt. Den skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan mötet.

§ 5 Styrelse och revisorer

Verksamheten handhas av en styrelse på 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs vid årsmötet på en tid av två år. Ordförande väljs på ett år. Styrelsen väljer inom sig sekreterare, kassör och vice ordförande. Om en ledamot avgår under mandatperioden inträder en ersättare. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet och ordförande har utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna eller ersättarna deltar i mötet. Styrelsen avger varje år en verksamhetsberättelse. Den samt räkenskaper och övriga handlingar ska vara revisorn tillhanda senast två veckor före årsmötet. För att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper utses 1 revisor. Valberedningen framlägger förslag till ledamöter och ersättare i styrelsen samt revisorer. Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem i föreningen. Valberedningen består av minst två personer varav en sammankallande..

§ 6 Ekonomisk förvaltning

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för dem medel som föreningen förfogar över. De är också ansvariga för de beslut om hur dessa ska användas som de deltagit i och inte reserverat sig emot.

§ 7 Stadgeändring

För att en stadgeändring ska ske krävs beslut med en majoritet på 2/3 av rösterna och beslut ska ske på två efter varandra följande årsmöten.

§ 8 Föreningens upplösning

För att upplösa föreningen krävs det beslut med en majoritet på 2/3 av rösterna på två efter varandra följande möten varav det ena är årsmöte. Mötet ska också besluta om användandet av föreningens tillgångar.